top of page

PRIMERES DECISIONS

Programa per a pares amb fills de 8  a 11  anys

Amb aquest programa d'Orientació Familiar els pares analitzen la importància de viure d'acord amb una escala de valors, de com transmetre'ls als fills i de com ajudar-los a conquistar-los.

 

En aquestes edats els nens i les nenes es troben en la millor etapa infantil, en la més receptiva, per això no es pot retardar el tractar determinats temes, ni serviria fer-ho quan arribin els problemes de la pubertat o L'adolescència. És ara el moment en què els pares han de tenir la  educació familiar  necessària per a consolidar les virtuts i els valors dels seus fills.

Com tots els cursos d'Orientació Familiar del FERT aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el "sistema F" que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d'amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s'hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l'equip tècnic d'investigació del FERT que treballa en col·laboració amb l'institut de la família de la "Universitat Internacional de Catalunya ".

Niños jugando

QUADRE TEMÀTIC

1.  LES PRIMERES DECISIONS EN UNA ETAPA D'EQUILIBRI

2.  L'EDUCACIÓ DE LA VOLUNTAT

3. L'ÚS DEL SEU TEMPS LLIURE. EL TEMPS D'OCI

4.L'EDUCACIÓ DE L'AFECTIVITAT. REFLEXIONS ENTORN A L'EDUCACIÓ PER A L'AMOR.

5. LA DIMENSIÓ TRANSCENDENT

6. L'AUTORITAT DELS PARES

bottom of page