top of page

PREADOLESCENTS

Programa per a pares amb fills d'11  a 14  anys

Les nenes i els nens acaben la seva etapa infantil quan entren en la fase de la pubertat. Es produeixen llavors al seu interior una sèrie de canvis psicosomàtics que, units a les  influències externes que reben, pertorben la seva sensibilitat i alteren la seva conducta.  A aquest període l'anomenem  preadolescència.


Amb aquest programa d'Orientació Familiar els pares i mares es formen en educació familiar, analitzen quines són les causes i els efectes d'aquests canvis i estudien les pautes més apropiades per mantenir una relació assenyada, dialogant i ferma amb els seus fills, sense coartar el natural descobriment del món que els envolta i que els exigeix començar a ser ells mateixos.


Aquest programa d'educació familiar es realitza seguint les pautes que marca el "sistema F", que utilitzant uns casos reals com a base de discussió proposa que el  matrimoni  els llegeixi personalment, els comenti, es reuneixi després amb altres matrimonis en  grups petits,  en què en un ambient d'amistat, s'analitzin i discuteixin les qüestions que s'hi plantegen.  Tot això amb un material de suport que inclou nota tècnica, fulls de seguiment i bibliografia adequada a cada tema.


Per extreure conclusions i establir criteris, assisteixen després a unes  sessions generals  moderades per pares o mares experts en cada tema, que formen part de l'equip tècnic d'investigació del FERT, que treballa en col·laboració amb l'Institut de la Família de la Universitat Internacional de Catalunya.

PA 2017_AdobeStock_86618843.jpeg

QUADRE TEMÀTIC

1.  L'ETAPA PRE-ADOLESCENT.  ENTORN A LA PUBERTAT

2.  ORIENTAR-LOS EN ELS ESTUDIS I LA INFLUÈNCIA DE L'AMBIENT. L'ADQUISICIÓ D'HÀBITS

3.  LA INCIPIENT AUTONOMIA

4. SENTIMENT ESPIRITUAL. LA IDEA DE SERVEI A LA FAMÍLIA

5.  IDENTITAT SEXUAL. VALOR DEL COS: masculinitat i feminitat.

6.  PRIMERES SORTIDES, AMICS I TECNOLOGIES

bottom of page